Hoppa till sidans innehåll

TMK ansöker om lån av isbana hos Tibro köping år 1952


När Tibro Motorklubb år 1952 ansöker, hos Tibro köping, om att få disponera samhällets isbana för motortävling.

  

 

Protokollsutdrag från Tibro Motorklubbs Månadsmöte den 4 september 1952

 

§9  Isbanetävling

    En eventuell isbanetävling diskuterades. Sixten Töresjö ansåg att en tävling bör anordnas. Mötet beslöt att en dag för isbana skall sökas hos köpingen och att sekreteraren skall sända en skrivelse till kommunalnämnden med anhållan om att klubben skall få disponera samhällets isbana för en motortävling

 

Justeras                                                                          Sekr.

Karl Larsson                                                                   Erik Sandberg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Ansökan 1 från Tibro Motorklubb till Tibro Köping

 

Till                                                                                  Tibro 8 okt 1952

Kommunalnämnden i Tibro Köping                                                                          Tibro

Tibro Motorklubb anhåller härmed vördsamt att få disponera köpingens isbana en dag under kommande vinter för hållande av motortävling.

Klubben är tacksam att snarast möjligt få upplysningar om eventuella villkor. 

För Tibro Motorklub

Karl Larsson                                            Erik Sandberg

Ordf.                                                        Sekr.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Svar 1 från Tibro Köping                       

                                                                                                      Utdrag ur protokoll, hållet vid

                                                                                                      sammanträde  med Tibro

                                                                                                      Kommunalfullmäktige

                                                                                                      den 14 oktober 1952 

 

§ 96.

Till Justeringsman för dagens protokoll valdes Sture Edman och Olle Svensson

 

§ 101.

Tibro Motorklubb anhöll i skrivelse om att få hyra skridskobanan för motor-tävlingar. Kommunalnämnden föreslog att banan skulle få uthyras för en hyra av 500:- kronor samt att klubben utfäste sig för att ställa skridskobanan i samma skick som före tävlingen.

 Herrar Nygren och Gösta Gustafsson yrkade avslag. Frågan avgjordes efter votering och fullmäktige beslöt med 15 röster mot 12 att avslå Motorklubbens anhållan. Två ledamöter avstod från att rösta.

Justerat                                                                           År och dag som ovan

Sture Edman                                                                  Sven Johansson

J.O. Svensson                                                                Ordförande

 

Anslag om justeringen har i laga ordning skett i ……………………………………………

…………Tibro ………………församling  den    …………20 okt ………..19..52…

 

                                                                                                       David Melin

                                                                                                       Kyrkoherde.

Rätt utdraget betygar

  O. Friberg  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Protokoll från Tibro Motorklubbs Styrelsemöte den 20 oktober 1952

 

§ 1 Isbanetävling, trafikfrågor,  jubileumspokal

 

       Ordföranden öppnade mötet och beklagade att klubbens anhållan till kommunalfullmäktige om att få disponera köpingens isbana blivit avslagen.

På mötet beslöts att en ny anhållan om att få använda isbanan skall göras. Denna skrivelse utformades på mötet.

      En del trafikfrågor i Tibro behandlades och styrelsen beslöt att påpeka för köpingens trafiksäkerhetskommitté om en del missförhållanden.

      En fråga om Alvar Johansson skulle få inteckning i Jubileumspokalen behandlades. Styrelsen beslöt enhälligt att Alvar skall ha en inteckning på grund av att han vann MC-klassen på MHF:s Nattorientering den 11 oktober. Alvar var den ende från Tibro Motorklubb som ställde upp

 

Justeras                                                                          Sekr.

 Karl Larsson                                                                  Erik Sandberg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Ansökan 2 från Tibro Motorklubb till Tibro Köping  

 

Till                                                                                  Tibro 17 okt 1952               Kommunalnämnden i Tibro Köping

Tibro

 

Då vi med förvåning erfarit, att Tibro Motorklubbs begäran om att få disponera köpingens isbana avslagits, samtidigt som en rad av köpingens övriga organisationer beviljas anslag till sin verksamhet, anhåller vi, att ärendet tages upp på nytt.

 Då avslaget tydligen beror på okunnighet om motorklubbens arbete, be vi få påpeka en del av vad klubben uträttat.

 Klubben har ekonomiskt bidragit till den av köpingen bedrivna trafiksäkerhets-propagandan.

 I början av året anordnades ett trafikmöte i Nya skolan för att upplysa allmän-heten om innehållet i den nya Trafiklagstiftningen.

 I flera år har klubben varit med och ordnat utfärden för de gamla och även bidragit ekonomiskt till detta.

 För närvarande arbetar en kommitté inom klubben med en trafiktävling för skolbarn, till vilken klubben även skall skänka priser.

 Förra året begärde klubben hos landsfiskalen att få bättre övervakning av trafiken i Tibro.

 Genom upplysning och propaganda på olika sätt arbetar klubben för bättre och säkrare trafik.

Av referatet från sammanträdet att döma, då klubbens anhållan avslogs, tycktes en del fullmäktigeledamöter sätta likhetstecken mellan klubbens medlemmar och ”fartdårar”. En sak som vi måste protestera emot. Att en del ovarsamma motor-förare finns inom alla samhällsgrupper och även inom klubben, äro vi medvetna om. Men all ovarsam körning har alltid och kommer även i fortsättningen att bekämpas av klubben.

Lärarkårens omsorg om barnen äro vi som samhällsmedborgare mycket tacksamma för. Men att motivera ett avslagsyrkande med detta förefaller underligt. Barnen kunna knappast ha någon olägenhet av att isbanan avstänges för skridskoåkning, som vi beräkna till timmar.

Vi anhåller därför om, att klubben får disponera isbanan utan avgift, då nöjesskatten tillför köpingen betydande inkomster, och vi hoppas att frågan kommer att behandlas objektivt.

 Då klubben anordnat tävlingar i Mofalla och Ransberg ha dessa kommuner alltid varit mycket tillmötesgående. Vi anse därför, att vi i hemkommunen böra behandlas lika välvilligt.

Tibro Motoklubb, styrelsen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Svar 2  från Tibro Köping

                                                                               Utdrag ur protokoll, hållet vid

                                                                                                      sammanträde  med Tibro

                                                                                                      Kommunalfullmäktige

                                                                                                      den 18 november 1952

 

§ 138.

Till Justeringsman för dagens protokoll valdes Göran Hammar och Karl Svensson

 

§ 141.

Tibro Motorklubb gjorde förnyad framställning om att få använda skridskobanan mot en avgift av 500:- kronor, samt att Motorklubben skulle iordningställa banan före tävlingen samt återställa den efter tävlingen i godtagbart skick.

Vid sammanträde den 14 okt. avslog kommunfullmäktige framställningen.

Kommunalnämnden vidhöll sitt tidigare förslag.

Herrar Nygren och Gösta Gustafsson yrkade även nu avslag.

Frågan avgjordes genom votering, och fullmäktige beslöt, att med upphävande av tidigare fattat beslut om avslag med 15 röster mot 11, bifalla kommunalnämndens förslag om att uthyra skridskobanan mot de villkor som nämnden föreslagit.

 

Justerat                                                                                                      År och dag som ovan

Göran Hammar                                                                Sven Johansson

Karl Svensson                                                                 Ordförande

 

Anslag om justeringen har i laga ordning skett i ……………………………………………

…………Tibro ………………församling  den    …………30 nov ………..19..52…

 

                                                                                       David Melin

                                                                                       Kyrkoherde.

Rätt utdraget betygar

Sven Johansson

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -       

Tibro Motorklubbs Månadsmöte den 11 december 1952

 

Prottokollsutdrag

 

§ 5 köpingens svar om isbana

Protokollsutdrag från kommunalfullmäktiges sammanträde, då motorklubbens begäran om att få disponera köpingens isbana upplästes.

Enligt detta skall klubben få disponera isbanan mot en avgift av 500:- kronor.

 En livlig diskussion i frågan utspann sig och flera uttalanden gjordes för att en tävling ej skall läggas på samhällets isbana.

Tävlingskommittén skall undersöka möjligheterna för en tävling, eventuellt försök med Snö-motocross, och meddela detta på årsmötet.

 

Justeras                                                                         Sekr.

Karl Larsson                                                                   Erik Sandberg

 

 

 

Från Årsmötet 10 januari 1953

 

På förslag från Tävlingskommittén beslöts att någon isbanetävling ej skall anordnas i vinter.

 Sixten Töresjö ansåg att en bana skulle kunna iordningställas vid Örlen ett kommande år.

 

Så kunde det gå till i Tibro Motorklubb år 1952, det blev ingen Snö-motocross och ingen isbanetävling denna vinter.

 

En del andra intressanta händelser år 1952.

Tibro Motorklubbs serieverksamhet i Motocross började detta år. Lagets namn blev bestämt till ”Hyvlarna” och bestod av Evert Karlsson, Alvar Johanson, Clemens Jonsson, Arnold Karlsson, Kurt Larsson, Ove Billing och Ingemar Larsson, lagledare Sixten Töresjö och vice lagledare Sven Hultman.

För övrigt så var det mycket verksamhet med många arrangerade tävlingar för både Bil och MC, samt många aktiva i klubben både inom Bil och MC.

En bussresa till Hedemora TT-tävling anordandes. Mötet beslöt att den som gjort 20 timmars arbete vid motocrossbanan skulle få följa med gratis på resan. Den som ej har gjort 20 timmar betalar 1,50 kr per timme för de timmar som fattas. Byte eller överlåtelse av timmar får förekomma. Adolf Larson skall ordna bussen och vara färdledare.

Under detta år startades, för köpingens pojkar, Cykelspeedway i motorklubben. Regler för Cykelspeedway fanns. Kontaktman för detta blev Henning Hellström Fröstorp. Namnet på denna sektion skall vara T.M.K:s Cykelspeedwaysektion.

Tibro trafiksäkerhetskommitté hade på uppdrag av kommunalnämnden utsänt en skrivelse med begäran om yttrande från motorklubben om hastighetsbegränsning bör införas inom Tibro Köping.

Efter en diskussion beslöts att klubben skall uttala sig för att hastighetsbegränsning EJ bör införas inom köpingen. Bättre resultat och säkerhet uppnås genom propaganda och upplysning.

Uppdaterad: 26 AUG 2014 16:19 Skribent: Max Larsson

TMK Enduro nu

TMI enduro on youtube

Svemo logga svartMAILA This is a mailto link FÖR ATT SE TIBRO MK FÖRENINGSAVTAL MED STC TIBRO

STC Training club

 

SBF

 

Postadress:
Tibro MK - Motorcykel och Snöskoter
Rosenbergsgatan 14
54332 Tibro

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info